Odvetvie

Priemyslové procesy

Vodné hosp., odpadové vody

Preprava sypkých materiálov

Papierenský priemysel

Manipulácia s odpadovým kalom

Preprava potravín a nápojov

Závlahové systémy

Doplňovanie paliva na letiskách

Manipulácia s uhľovodíkmi

Vykurovanie, ventilácia, klimat.

Lodný priemysel

Rafinérie a ropné polia

Tepelná energetika

Jadrová energetika

Farmaceutický priemysel

Čistený plyn

Pára vakuum

Pitná voda