Všeobecné prodejní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Tento text je nedílnou součástí každé kupní smlouvy, která se na VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 2016 odvolává, a vstupuje v platnost momentem podpisu rámcové kupní smlouvy nebo každé jednotlivé konkrétní kupní smlouvy.

II. Dodací podmínky

Prodávající – dodavatel se zavazuje, že dodá kupujícímu – zákazníkovi zboží a služby uvedené na KUPNÍ SMLOUVĚ.
Kupující se zavazuje, že zboží odebere a zaplatí kupní cenu.
Není-li v textu KUPNÍ SMLOUVY uvedeno jinak, platí následující smluvní ustanovení:

1) Zkoušení – Armatury budou dodány po provedení základních zkoušek v souladu s normami ČSN, EN, ISO, API, ANSI
2) Průvodní dokumentace – Armatury budou dodány s dokumentací v souladu s ČSN EN 10204.
3) Přejímka – Požadavky na přejímku ze strany kupujícího a způsob a rozsah jejího provedení je specifikován v kupní smlouvě.
4) Balení – Armatury budou dodány balené přiměřeným způsobem. Prodávající bude balení účtovat samostatnou položkou v nákladové výši.
5) Předání zboží (plnění dodávky) – Místem plnění se rozumí sídlo prodávajícího. Způsob dodání je uveden v KUPNÍ SMLOUVĚ.
6) Splnění dodávky:
Dodávka bude prodávajícím splněna (zdanitelné plnění nastane) v závislosti na tomto způsobu:
— předáním zboží prvnímu veřejnému přepravci (sběrná služba, obchodní balík, obchodní balík na dobírku),
— předáním zboží zástupci kupujícího v místě skladu prodávajícího (osobní odběr),
— předáním zboží jiným přepravcem, kterého zajistí prodávající kupujícímu.

V případě, že v KUPNÍ SMLOUVĚ je dohodnuto zajištění dopravy prodávajícím, bude prodávající účtovat tuto dopravu samostatnou položkou.
V případě, že v KUPNÍ SMLOUVĚ je dohodnut osobní odběr, vyzve prodávající kupujícího min. 3 dny před splněním k odběru. Nedostaví-li se kupující k převzetí zboží do 5 dnů, vyzve prodávající kupujícího písemnou formou (email, dopis, fax); nedostaví-li se kupující ani na tuto výzvu do 5 dnů, považuje se dodávka za splněnou uplynutím této lhůty.

III. Přechod práv

1) Přechod vlastnického práva – kupující nabude vlastnického práva ke zboží ve smyslu ust. § 2123 a násl. z.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník teprve úplným zaplacením jeho kupní ceny, tzn. po zaplacení poslední faktury za celkovou dodávku.
2) Přechod nebezpečí škody – Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci dnem splnění dodávky (dle bodu II.)

IV. Záruční podmínky

1)    Záruka – Kupující poskytuje záruku na armatury 24 měsíců, na náhradní díly 6 měsíců ode dne splnění dodávky. V otázkách těmito všeobecnými podmínkami či smlouvou neupravených se řídí záruka příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
2)    Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat dodané zboží, zejména množství (dle původních dokladů).

3) U zjevných vad je kupující povinen tyto vady reklamovat neprodleně poté, kdy provedl prohlídku zboží, nebo kdy tuto prohlídku měl provést, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne splnění dodávky prodávajícím. Za zjevnou vadu se vždy považuje vada množstevní. Na pozdější reklamace zjevných vad nemůže být brán zřetel.
4) Kupující je povinen podat prodávajícímu zprávu o vadách (reklamovat) neprodleně potom, kdy vady zjistil, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámení vady musí být provedeno písemnou formou a musí být doloženo doklady osvědčujícími opodstatněnost reklamace. Při reklamaci zboží si prodávající vyhrazuje právo kontroly stavu reklamovaného zboží přímo na místě zjištění. Mimo okolností vylučujících odpovědnost podle občanského zákoníku neodpovídá prodávající za nesprávnou manipulaci, použití, dopravu a skladování zboží kupujícím, ani za vady způsobené třetími osobami.
V. Cena

1) Stanovení ceny – Kupní cena je stanovena na základě ceníkové ceny základního (katalogového) provedení prodávajícího, zvýšené o případné úpravy od tohoto základního provedení, které požaduje kupující, nebo snížené o slevy dle rámcové kupní smlouvy. Jedná-li se o dodávku, která je výrobkem jiného výrobce, stanoví prodávající návrh smluvní ceny. Součástí kupní ceny není cena dopravy, poštovného a cena balení. Ceny jednotlivých položek jsou uvedeny bez DPH, celkový součet za celou KUPNÍ SMLOUVU je uveden bez i s DPH.

2) Slevy – Prodávající poskytuje kupujícímu slevu:
a) dle podmínek rámcové kupní smlouvy
b) dle podmínek konkrétní kupní smlouvy
VI. Platební podmínky1) Platba – Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu uvedenou na KUPNÍ SMLOUVĚ, včetně DPH, v termínu splatnosti, na účet prodávajícího. Po dohodě a souhlasu prodávajícího je možný také jiný finanční postup, např. zápočet postoupení závazku nebo jinak; dohoda musí být z iniciace kupujícího uzavřena před uvedenou splatností faktury.
Kupující není oprávněn neprovést úhradu částky nebo její části z důvodu jakýchkoli pohledávek nebo takové nároky jednostranně započítávat (včetně nároků vzniklých z případné reklamace). Kupující se zavazuje uvést na platební příkaz jako variabilní symbol číslo faktury prodávajícího; v případě úhrady na kupní smlouvu uvede jako variabilní symbol číslo této KUPNÍ SMLOUVY.
Nesplnění tohoto závazku, tj. úhrady fakturované částky během sjednané platební lhůty, je podstatným porušením smlouvy.

2) Sankce za prodlení v platbě – Prodávající má nárok na sankcionování kupujícího, je-li v prodlení s provedením platby oproti sjednanému termínu splatnosti faktury, a to za každý den prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky (mimo zálohové faktury – nepodléhají penalizaci).
VII. Odstoupení od smlouvy

1) Pozastavení dodávky – Prodávající je oprávněn pozastavit dodávku zboží dle KUPNÍ SMLOUVY, má-li kupující u prodávajícího neuhrazené závazky z předchozích dodávek, a to až do doby vyrovnání těchto závazků. Pozastavení dodávky nevylučuje následné odstoupení od KUPNÍ SMLOUVY prodávajícím.
2) Sankce při odstoupení od smlouvy – v případě, že kupující odstoupí od KUPNÍ SMLOUVY, má prodávající právo uplatnit vůči kupujícímu sankci v následující výši:
5% z ceny objednávky v případě, že nebyla zahájena výroba ani montáž objednaného množství,
20% z ceny objednávky v případě, že nebyla zahájena výroba ani montáž objednaného množství ale byly již objednány komponenty,
50% z ceny objednávky v případě, že zboží je již v procesu výroby,
100% z ceny objednávky v případě, že zboží je již vyrobeno a připraveno k expedici.

VIII. Ustanovení pro další prodej výrobku

1) Další prodej – Kupující se zavazuje, že do doby plné úhrady fakturované částky neprodá zboží dále nebo nebude k němu zřizovat jakákoli práva třetích osob.
2) Export – Kupující je oprávněn výrobky, které jsou předmětem KUPNÍ SMLOUVY, prodat do zahraničí jen s písemným souhlasem prodávajícího.

IX. Vyšší moc

Prodávající není v prodlení s plněním svých povinností, jestliže jeho prodlení nebo prodlení subdodavatelů, bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, jakými jsou např. válka, přírodní katastrofy a jiné skutky vyšší moci, stávky, nedostatek surovin a energie nebo další nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti, které nastaly v době plnění smlouvy a znemožnily splnění závazku společnosti.
O dobu trvání vyšší moci se přiměřeně prodlužuje lhůta pro splnění povinností obou stran.

X. Zvláštní ujednání

Kupující uděluje souhlas s použitím jeho loga, jména firmy a detailů projektu pro propagaci prodávajícího (web, reference, propagační letáky apod.)
2) V případě neudělení souhlasu kupující zašle prodávajícímu svůj nesouhlas písemnou formou.

XI. Závěrečná ustanovení

1) Tyto VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 2016 jsou návrhem ze strany prodávajícího, který se stává závazným pro obě strany od data, kdy je podepsána kupní smlouva oběma stranami.
2) Uzavřením KUPNÍ SMLOUVY pozbývají jakákoli předchozí ujednání a korespondence, vztahující se k obsahu smlouvy, právní důležitosti.
Oboustranně schválenou a uzavřenou KUPNÍ SMLOUVU lze změnit jen oboustrannou písemnou dohodou.
3) Platnost vyšších předpisů – Pro obchodní vztah uzavřený touto KUPNÍ SMLOUVOU platí příslušná ustanovení OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU.

ABO valve, s.r.o. Dalimilova 285/54 783 35 Olomouc
www.abovalve.com

Poslední aktualizace 1.7.2016/rev.06