Všeobecné prodejní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Tento text je nedílnou součástí každé kupní smlouvy, která se na VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 2019 odvolává, a vstupuje v platnost momentem podpisu rámcové kupní smlouvy nebo každé jednotlivé konkrétní kupní smlouvy.

II. Dodací podmínky

Prodávající – dodavatel se zavazuje, že dodá kupujícímu – zákazníkovi zboží a služby uvedené na KUPNÍ SMLOUVĚ.
Kupující se zavazuje, že zboží odebere a zaplatí kupní cenu.
Není-li v textu KUPNÍ SMLOUVY uvedeno jinak, platí následující smluvní ustanovení:

1) Zkoušení – Armatury budou dodány po provedení základních zkoušek v souladu s normami ČSN, EN, ISO, API, ANSI
2) Průvodní dokumentace – Armatury budou dodány s dokumentací v souladu s ČSN EN 10204.
3) Přejímka – Požadavky na přejímku ze strany kupujícího a způsob a rozsah jejího provedení je specifikován v kupní smlouvě.
4) Balení – Armatury budou dodány balené přiměřeným způsobem. Prodávající bude balení účtovat samostatnou položkou v nákladové výši.
5) Předání zboží (plnění dodávky) – Místem plnění se rozumí sídlo prodávajícího. Způsob dodání je uveden v KUPNÍ SMLOUVĚ.
6) Splnění dodávky:
Dodávka bude prodávajícím splněna (zdanitelné plnění nastane) v závislosti na tomto způsobu:
– předáním zboží prvnímu veřejnému přepravci (sběrná služba, obchodní balík, obchodní balík na dobírku),
– předáním zboží zástupci kupujícího v místě skladu prodávajícího (osobní odběr),
– předáním zboží jiným přepravcem, kterého zajistí prodávající kupujícímu.

V případě, že v KUPNÍ SMLOUVĚ je dohodnuto zajištění dopravy prodávajícím, bude prodávající účtovat tuto dopravu samostatnou položkou.
V případě, že v KUPNÍ SMLOUVĚ je dohodnut osobní odběr, vyzve prodávající kupujícího min. 3 dny před splněním k odběru. Nedostaví-li se kupující k převzetí zboží do 5 dnů, vyzve prodávající kupujícího písemnou formou (email, dopis, fax); nedostaví-li se kupující ani na tuto výzvu do 5 dnů, považuje se dodávka za splněnou uplynutím této lhůty.

III. Výhrada vlastnického práva

1) Výhrada vlastnického práva – kupující nabude vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením jeho kupní ceny, tzn. po zaplacení poslední faktury za celkovou dodávku.
2) V případě zpracování, zkombinování nebo smísení zboží podléhajícího výhradě vlastnického práva s jiným zbožím kupujícího vzniká prodávajícímu spoluvlastnictví k nově vzniklé věci, přičemž spoluvlastnický podíl se stanoví podle poměru, v jakém je fakturovaná hodnota zboží prodaného s výhradou vlastnického práva k hodnotě ostatního použitého zboží.
3) Další prodej – kupující se zavazuje, že do doby plné úhrady fakturované částky neprodá zboží dále ani k němu nebude zřizovat jakákoliv práva třetích osob.
4) Přechod nebezpečí škody – Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci dnem splnění dodávky (dle bodu II.).

IV. Záruční podmínky

1)    Záruka – Kupující poskytuje záruku na armatury 24 měsíců, na náhradní díly 6 měsíců ode dne splnění dodávky. Pro jakýkoliv náhradní díl na již existujícím ventilu je záruka 6 měsíců pouze
pro tuto náhradní část.
2)    Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat dodané zboží, zejména množství (dle původních dokladů).

3) U zjevných vad je kupující povinen tyto vady reklamovat neprodleně poté, kdy provedl prohlídku zboží, nebo kdy tuto prohlídku měl provést, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne splnění dodávky prodávajícím. Za zjevnou vadu se vždy považuje vada množstevní. Na pozdější reklamace zjevných vad nemůže být brán zřetel.
4) Kupující je povinen podat prodávajícímu zprávu o vadách (reklamovat) neprodleně potom, kdy vady zjistil, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámení vady musí být provedeno písemnou formou a musí být doloženo doklady osvědčujícími opodstatněnost reklamace. Při reklamaci zboží si prodávající vyhrazuje právo kontroly stavu reklamovaného zboží přímo na místě zjištění. Mimo okolností vylučujících odpovědnost podle občanského zákoníku neodpovídá prodávající za nesprávnou manipulaci, použití, dopravu a skladování zboží kupujícím, ani za vady způsobené třetími osobami.
V. Cena

1) Stanovení ceny – Kupní cena je stanovena na základě ceníkové ceny základního (katalogového) provedení prodávajícího, zvýšené o případné úpravy od tohoto základního provedení, které požaduje kupující, nebo snížené o slevy dle rámcové kupní smlouvy. Jedná-li se o dodávku, která je výrobkem jiného výrobce, stanoví prodávající návrh smluvní ceny. Součástí kupní ceny není cena dopravy, poštovného a cena balení. Ceny jednotlivých položek jsou uvedeny bez DPH, celkový součet za celou KUPNÍ SMLOUVU je uveden bez i s DPH.

2) Slevy – Prodávající poskytuje kupujícímu slevu:
a) dle podmínek rámcové kupní smlouvy
b) dle podmínek konkrétní kupní smlouvy
3) Prodávající je oprávněn upravit ceny a podmínky dle změněných okolností, zejména v případě kdy:
a) kupující požaduje následně změny či nějaká doplnění
b) (i) dokumenty a informace poskytnuté kupujícím jsou neúplné nebo
(ii) neodpovídají skutečným podmínkám
c) rámcové podmínky pro stanovení cen (zejména měnové parity) se výrazně změní v době mezi nabídkou a dohodnutým termínem plnění
VI. Platební podmínky
1) Platba – Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu uvedenou na KUPNÍ SMLOUVĚ, včetně DPH, v termínu splatnosti, na účet prodávajícího. Po dohodě a souhlasu prodávajícího je možný také jiný finanční postup, např. zápočet postoupení závazku nebo jinak; dohoda musí být z iniciace kupujícího uzavřena před uvedenou splatností faktury.
Kupující není oprávněn neprovést úhradu částky nebo její části z důvodu jakýchkoli pohledávek nebo takové nároky jednostranně započítávat (včetně nároků vzniklých z případné reklamace). Kupující se zavazuje uvést na platební příkaz jako variabilní symbol číslo faktury prodávajícího; v případě úhrady na kupní smlouvu uvede jako variabilní symbol číslo této KUPNÍ SMLOUVY.
Nesplnění tohoto závazku, tj. úhrady fakturované částky během sjednané platební lhůty, je podstatným porušením smlouvy.
2) Sankce za prodlení v platbě – Prodávající má nárok na sankcionování kupujícího, je-li v prodlení s provedením platby oproti sjednanému termínu splatnosti faktury, a to za každý den prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky (mimo zálohové faktury – nepodléhají penalizaci).
VII. Odstoupení od smlouvy

1) Pozastavení dodávky – Prodávající je oprávněn pozastavit dodávku zboží dle KUPNÍ SMLOUVY, má-li kupující u prodávajícího neuhrazené závazky z předchozích dodávek, a to až do doby vyrovnání těchto závazků. Pozastavení dodávky nevylučuje následné odstoupení od KUPNÍ SMLOUVY prodávajícím.
2) Sankce při odstoupení od smlouvy – v případě, že kupující odstoupí od KUPNÍ SMLOUVY, má prodávající právo uplatnit vůči kupujícímu sankci v následující výši:
5% z ceny objednávky v případě, že nebyla zahájena výroba ani montáž objednaného množství,
20% z ceny objednávky v případě, že nebyla zahájena výroba ani montáž objednaného množství ale byly již objednány komponenty,
50% z ceny objednávky v případě, že zboží je již v procesu výroby,
100% z ceny objednávky v případě, že zboží je již vyrobeno a připraveno k expedici.

Porušení KUPNÍ SMLOUVY nebo těchto VŠEOBECNÝCH PRODEJNÍCH PODMÍNEK 2019 opravňuje prodejce k odstoupení od KUPNÍ SMLOUVY. Odstoupení od KUPNÍ SMLOUVY vstupuje v platnost od doručení písemného oznámení poštou, emailem, faxem nebo osobním předáním kupujícímu.

VIII. Ustanovení pro export výrobku

Export – Kupující je oprávněn výrobky, které jsou předmětem KUPNÍ SMLOUVY, prodat do zahraničí jen s písemným souhlasem prodávajícího.

IX. Vyšší moc

Prodávající není v prodlení s plněním svých povinností, jestliže jeho prodlení nebo prodlení subdodavatelů, bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, jakými jsou např. válka, přírodní katastrofy a jiné skutky vyšší moci, stávky, nedostatek surovin a energie nebo další nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti, které nastaly v době plnění smlouvy a znemožnily splnění závazku společnosti.
O dobu trvání vyšší moci se přiměřeně prodlužuje lhůta pro splnění povinností obou stran.

X. Insolvenční řízení a přerušení plateb, další práv

V případě přerušení plateb nebo podání žádosti o zahájení úpadkového řízení ze strany kupujícího veškeré nároky prodávajícího vůči kupujícímu v rámci obchodního vztahu, včetně nároků na náhradu škody, se stávají splatné okamžitě. Kromě toho, Prodávající bude mít právo dle vlastního uvážení ukončit obchodní vztah zcela nebo po částech bez předchozího upozornění a požadovat náhradu škody.
Kupující může uplatnit započtení, zástavní právo a právo zadržení pouze v případě nesporných nebo právně zajištěných protinávrhů a jen se souhlasem prodávajícího.
Kupující není oprávněn převést svá práva a povinnosti v rámci této KUPNÍ SMLOUVY žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

XI. Nároky třetích stran

Strany by se měly navzájem okamžitě informovat, jakmile zjistí, že byly vzneseny nároky proti kterémukoli z nich nebo oběma, bylo zahájeno řízení nebo byly podány žaloby, které se týkají obou stran. Strany se zavazují, že se budou přiměřeně navzájem podporovat při obraně před těmito nároky, v tomto řízení nebo žalobě.

XII. Patenty, práva průmyslového vlastnictví a autorská práva

Všechny patenty, práva průmyslového a duševního vlastnictví prodávajícího a/nebo třetích stran budou i nadále vyhrazena. Prodávající je i nadále jediným vlastníkem všech průmyslových a duševních práv, výkresů, modelů a veškeré dokumentace, s nimiž seznámí kupujícího po dobu trvání smlouvy. Všechny tyto údaje mohou být použity pouze a výhradně kupujícím v souvislosti s kupní smlouvou.
Dokumentace je důvěrná a nesmí být zveřejněna, reprodukována nebo přenášena na třetí stranu bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího.
Vyžádané dokumenty včetně všech kopií na jakémkoli nosiči, musí být vráceny prodávajícímu ihned.

XIII. Mlčenlivost

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví v průběhu spolupráce s prodávajícím. Kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost a zdrží se zveřejnění důvěrných informací třetí straně bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
Kupující je povinen zajistit, že i každý z jeho vedoucích pracovníků, zaměstnanců nebo konzultantů také zaručí, aby zůstaly informace v tajnosti. Kupující ručí za případné porušení těchto předpisů za jeho zástupce.
Kupující nemůže přímo nebo nepřímo, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího, používat zcela nebo částečně jakýchkoliv informací pro jakýkoli účel, který není součástí kupní smlouvy a zároveň nemůže použít nebo se snažit využít těchto informací takovým způsobem, který by mohl poškodit výkon této smlouvy, nebo by mohly poškodit prodávajícího.

XIV. Zvláštní ujednání

Kupující uděluje souhlas s použitím jeho loga, jména firmy a detailů projektu pro propagaci prodávajícího (web, reference, propagační letáky apod.).
V případě neudělení souhlasu kupující zašle prodávajícímu svůj nesouhlas písemnou formou emailem nebo poštou  příslušná ustanovení.

XV. Závěrečná ustanovení

1) Tyto VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 2019 jsou návrhem ze strany prodávajícího, který se stává závazným pro obě strany od data, kdy je podepsána kupní smlouva oběma stranami.
2) Uzavřením KUPNÍ SMLOUVY pozbývají jakákoli předchozí ujednání a korespondence, vztahující se k obsahu smlouvy, právní důležitosti. Oboustranně schválenou a uzavřenou KUPNÍ SMLOUVU lze změnit jen oboustrannou písemnou dohodou. Tyto všeobecné prodejní podmínky platí pro jakýkoliv nákup zboží od ABO valve, s.r.o. nebo z jakékoliv její dceřiné společnosti.
3) Platnost vyšších předpisů – Pro obchodní vztah založený touto KUPNÍ SMLOUVOU a těmito VŠEOBECNÝMI PRODEJNÍMI PODMÍNKAMI 2019 se řídí českým právem a v jeho rámci
zejména občanským zákoníkem.

 

ABO valve, s.r.o.
Dalimilova 285/54
783 35 Olomouc

www.abovalve.com

 

Poslední aktualizace 8.1.2019/rev.01