Veřejné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 2021 ke stažení v .pdf formátu.

 

ČLÁNEK I. VYMEZENÍ POJMŮ

a) Prodávajícím – se rozumí společnost ABO valve s.r.o., IČO 49609050, se sídlem Dalimilova 285/54, Chomoutov, 783 35 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 10719, její dceřiné společnosti, pobočky a divize, jednající prostřednictvím pověřené osoby.
b) Výrobky – se rozumí jakákoli zařízení, díly, materiály a práce uvedené v nabídce Prodávajícího.
c) Kupujícím – se rozumí strana, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu ohledně Výrobků, jednající prostřednictvím pověřené osoby.
d) NOZ – se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.
e) Podmínkami – se rozumí podmínky stanovené v tomto dokumentu, jakož i veškeré připojené zvláštní podmínky schválené oběma smluvními stranami.
f) Smlouvou – se rozumí písemná smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím o úplatné dodávce Výrobků (dále jen „Smluvní cena“). Nedojde-li k uzavření písemné smlouvy, pak se pojmem Smlouva rozumí Potvrzení objednávky, jak je uvedeno níže v článku II písm. b), včetně všech dokumentů, na které Potvrzení objednávky odkazuje. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že se nejedná o adhezní smlouvu ve smyslu § 1798 NOZ.
g) Odkazuje-li se na zkratky popsané podmínkami Incoterms, smluvní strany se zavazují tyto zkratky vykládat dle podmínek Incoterms 2010.

ČLÁNEK II. OBJEDNÁVKA

a) Nabídku Prodávajícího může Kupující přijmout po dobu třiceti dní od data vystavení, není-li stanoveno jinak.
b) Na základě nabídky Prodávajícího zašle Kupující objednávku. K uzavření Smlouvy dojde až na základě písemného potvrzení objednávky Prodávajícím (dále jen „Potvrzení objednávky“).
c) Na jakékoliv změny, dodatky či odchylky od nabídky Prodávajícího učiněné v objednávce musí být Prodávající Kupujícím výslovně upozorněn.
d) Zadáním objednávky na základě nabídky Kupující přijímá tyto Podmínky.
e) Jakákoli uvedená data dodání Výrobků se považují pouze za přibližná a nezakládají jakoukoli odpovědnost Prodávajícího za nedodání či nedokončení Výrobků v daném termínu.
f) Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy a společně se Smlouvou představují úplné ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím. Žádný další dokument, korespondence či prohlášení nejsou součástí Smlouvy, pokud na ně Smlouva konkrétně neodkazuje. Veškeré výkresy, katalogové listy, technické specifikace a další údaje zahrnuté v nabídce Prodávajícího jsou pouze orientační.
g) Prodávající se může odchýlit od poskytnutých výkresů, katalogových listů, specifikací a dalších údajů zahrnutých v nabídce Prodávajícího, pokud je zaručena stejná nebo lepší funkčnost Výrobků dotčených takovou odchylkou.
h) Kupující přebírá nebezpečí změny okolností a § 1765 odst. 1 NOZ se tak neuplatní.
i) V případě jakýchkoli rozporů mezi těmito Podmínkami a jakýmikoli podmínkami Kupujícího mají přednost tyto Podmínky.

ČLÁNEK III. CENA

a) Není-li sjednáno písemně jinak, je smluvní cena stanovena cenou základních modelů dle katalogu prodávajícího a dodatečných úprav požadovaných Kupujícím tak, jak jsou vymezeny v nabídce Prodávajícího. Cena nezahrnuje žádné další úpravy neuvedené v nabídce.
b) Veškeré ceny jsou uvedeny v českých Korunách bez DPH a jiných daní a poplatků, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak; dodací podmínka je uvedena v článku V písm. d) (dále jen „Místo dodání“).
c) Není-li sjednáno jinak, poplatky za dopravu, přepravné, pojištění, clo a další expediční náklady nejsou zahrnuty ve Smluvní ceně a budou hrazeny Kupujícím.
d) Prodávající poskytuje pouze standardní balení pro paletovou přepravu. Pokud Kupující požaduje jiné balení, písemně o svých požadavcích uvědomí Prodávajícího do jednoho týdne od Potvrzení objednávky. Veškeré náklady na obaly kromě standardního balení nese Kupující.
e) Je-li to relevantní, zahrnuje Smluvní cena i certifikát EN10204 – 2.2. Jiné certifikáty se poskytují na vyžádání a za příplatek.
f) Prodávající je po Potvrzení objednávky oprávněn jednostranně a v nejvyšším možném rozsahu dovoleném právními předpisy měnit ceny, výši slev a další smluvní podmínky, pokud:
1) si Kupující po vydání Potvrzení objednávky vyžádá provedení dalších změn (včetně změny objednaného množství),
2) dokumenty a údaje poskytnuté Kupujícím jsou neúplné nebo neodpovídají skutečnosti,
3) v období mezi předložením nabídky a termínem plnění došlo k podstatné změně základních podmínek pro stanovení ceny (např. cena materiálu).
g) Prodávající není před uzavřením příslušného dodatku ke Smlouvě povinen provádět jakékoli další úpravy Výrobků požadované Kupujícím. V případě žádosti Kupujícího o další změny je Prodávající oprávněn v závislosti na stavu
plnění Smlouvy dle vlastního uvážení plnění Smlouvy pozastavit, dokud se strany nedohodnou na dalším postupu. Tento postup se uplatní na všechny změny vyžádané Kupujícím, které mají vliv na dohodnuté smluvní podmínky, zvláště pak na cenu, platební podmínky a data a místa dodání.
h) Jakékoli další náklady vzniklé Prodávajícímu, jako jsou zakázkové výkresy, zakázkové úpravy, zvláštní označení, zvláštní balení, náklady na uskladnění vzniklé v důsledku prodlení Kupujícího a jakékoli další náklady budou účtovány Kupujícímu a budou splatné po doručení příslušné faktury ve lhůtě splatnosti uvedené na této faktuře.

ČLÁNEK IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

a) Kupující se zavazuje uhradit Smluvní cenu uvedenou ve Smlouvě k datu splatnosti na bankovní účet Prodávajícího uvedený ve Smlouvě nebo na původní faktuře. Neuhrazení Smluvní ceny k datu splatnosti ve výši uvedené na faktuře Prodávajícího nebo ve Smlouvě představuje podstatné porušení Smlouvy.
b) Jakékoli změny platebních podmínek musí být dohodnuty písemně před splatností příslušné faktury.
c) Veškeré žádosti o platbu na jiný bankovní účet musí mít písemnou formu a musí být ověřeny telefonátem druhé smluvní straně.
d) Zásilky Výrobků Kupujícímu vždy podléhají schválení Prodávajícím. V případě, že v období mezi datem učinění nabídky a odhadovaným datem dodání dojde ke změně finanční situace Kupujícího, je Prodávající podle těchto Podmínek oprávněn odmítnout odeslání zásilky vyjma případů, kdy obdržel platbu, nebo mu bylo poskytnuto dostatečné zajištění.
e) V případě, že dojde k prodlení s platbou jakékoli splatné částky, jež má být uhrazena Prodávajícímu, nebo v případě, že je Kupující v prodlení s vystavením akreditivu, je Prodávající oprávněn, aniž by tím bylo dotčeno jeho jakékoli jiné právo:
1) pozastavit jakékoli další dodávky Kupujícímu až do okamžiku obdržení platby v plné výši, a/nebo
2) účtovat Kupujícímu úrok z dlužné částky ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
3) Kupující dále nahradí Prodávajícímu veškeré náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním veškerých plateb, u kterých došlo k prodlení, zejména náklady právního zastoupení a soudního řízení.
f) Kupující není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku vůči jakékoli částce splatné Prodávajícímu. V případě, že Kupující tuto povinnost poruší, má Prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 20 % ze započtené částky. Úhradou smluvní pokuty není dotčen zákaz započtení.
g) V případě, že se smluvní strany dohodly na platbě prostřednictvím akreditivu, Kupující se zavazuje předložit Prodávajícímu návrh akreditivu ke schválení. Akreditiv musí potvrdit renomovaná banka předem schválená Prodávajícím. Pokud Kupující nepředloží Prodávajícímu návrh akreditivu ke schválení nebo banka vystaví akreditiv bez předchozího souhlasu Prodávajícího, je Prodávající oprávněn pozastavit plnění v souladu se článkem VIII níže.
h) Ostatní podmínky platné pro akreditiv budou smluvními stranami sjednány ve Smlouvě.

ČLÁNEK V. DODÁNÍ

a) Prodávající se vynasnaží dodat Kupujícímu Výrobky k přibližnému datu, které je uvedeno v Potvrzení objednávky. Skutečné datum dodání může být ovlivněno dostupností komponentů, dny pracovního klidu, provozními odstávkami továren, událostmi vyšší moci a dalšími faktory. Prodávající bude Kupujícího přiměřeně informovat o změnách odhadovaného termínu dodání.
b) Pokud je zpoždění dodání či dokončení způsobeno Kupujícím, jeho subdodavateli, událostí vyšší moci či nedostatkem pokynů ze strany Kupujícího, včetně pokynů ohledně zkoušek a kontrol mimo těch uvedených ve Smlouvě, pak bude čas pro dodání či dokončení prodloužen o dobu odpovídající takovému zpoždění.
c) Jestliže Prodávající výslovně potvrdil závazné dodací lhůty, pak, pokud se dodání Výrobků Prodávajícím oproti Potvrzení objednávky opozdí o více než patnáct pracovních dní, má Kupující nárok na náhradu škody ve výši 0,5 %
Smluvní ceny zpožděné položky za každý celý týden zpoždění až do výše 5 % Smluvní ceny zpožděné položky. Kupující přijímá tuto náhradu škody jako jedinou kompenzaci za nedodržení dodacího termínu ze strany Prodávajícího. Úhradou této náhrady škody není dotčena povinnost Prodávajícího dodat Výrobky.
d) Nedohodnou-li se Prodávající s Kupujícím písemně jinak, je Místem dodání továrna Prodávajícího v Olomouci dle dodací podmínky FCA.
e) Jsou možné částečné i dřívější dodávky dle uvážení Prodávajícího.
f) Výrobky budou dodány s dokumentací uvedenou ve Smlouvě.
g) Prodávající bude písemně informovat Kupujícího o tom, kdy budou Výrobky k dispozici k vyzvednutí v Místě dodání. Po obdržení takového oznámení Kupující zajistí vyzvednutí do jednoho týdne od obdržení oznámení a informuje Prodávajícího o podrobnostech ohledně průběhu vyzvednutí.
h) Pokud Kupující z jakéhokoli důvodu nevyzvedne Výrobky ve lhůtě stanovené ve článku V písm. g) výše, pak v poslední den této lhůty:
1) nebezpečí škody na Výrobcích přechází na Kupujícího,
2) Výrobky budou považovány za řádně dodané a přijaté Kupujícím bez jakýchkoli výhrad, a
3) Prodávající je dle svého výhradního uvážení oprávněn uskladnit Výrobky až do jejich vyzvednutí Kupujícím, přičemž Kupující bude v takovém případě povinen uhradit veškeré související náklady a výdaje (zejména na skladování) ve výši nejméně 1 000 Kč za den.
i) Jestliže podmínky dodání ukládají Kupujícímu povinnost zajistit přepravu, Kupující musí Prodávajícímu písemně potvrdit přesnou adresu dodání (adresa dodání znamená místo, kam budou výrobky doručeny, anebo kde si je přepravce převezme, tj. např. místo vyzvednutí/předání přepravci) a kontaktní osobu.
j) Prodávající nezajišťuje pojištění zásilek nad rámec dodání na smluvní Místo dodání, veškeré nároky týkající se ztracených nebo poškozených Výrobků proto musí být uplatněny přímo u přepravní společnosti.
k) Pokud Kupující neposkytne příslušné pokyny, dokumenty, licence a/nebo povolení, která jsou potřebná pro dodání Výrobků, má se za to, že Kupující dodávku Výrobků nepřevzal. Objednávky nevyzvednuté Kupujícím více než šedesát dní po takovém datu dodání mohou být dle uvážení Prodávajícího považovány za zrušené a Výrobky mohou být dle uvážení Prodávajícího považovány za vrácené.
l) Není-li Prodávající z jakéhokoli důvodu mimo jeho kontrolu, např. nedostatek instrukcí Kupujícího, nebo událost vyšší moci, schopen odeslat Výrobky, je oprávněn jménem Kupujícího zajistit jejich uskladnění. Poté, co Prodávající informuje Kupujícího o uskladnění Výrobků, přechází nebezpečí škody na Výrobcích na Kupujícího a veškeré platby
splatné při dodání Výrobků budou uhrazeny, jako kdyby došlo k dodání Výrobků na Místo dodání. Náklady na uskladnění a pojištění nese Kupující.
m) Neoznámí-li Kupující během pěti dnů od dodání Výrobků Prodávajícímu písemně něco jiného, jsou Výrobky dodané v souladu se Smlouvou považovány za převzaté Kupujícím bez jakýchkoli výhrad.
n) Po převzetí Výrobků nese Kupující odpovědnost za uskladnění, provoz a údržbu Výrobků v souladu s pokyny výrobce a s ohledem na povahu Výrobku a prostředí, ve kterém je provozován, s výjimkou vad, na které se vztahuje záruka podle článku IX.
o) Prodávající prohlašuje, že použité obaly splňují požadavky § 3 a 4, zákona č. 477/2001 Sb. O obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
p) Kupující je povinen zajistit ekologickou likvidaci dodaného obalového materiálu. Alternativně je Kupující oprávněn obalový materiál na své náklady zaslat prodávajícímu, který zajistí ekologickou likvidaci, či znovupoužití.

ČLÁNEK VI. ZKOUŠKY

a) Výrobky vyrobené Prodávajícím podléhají standardním zkouškám Prodávajícího v souladu s příslušnými normami.
b) Jakékoli další zkoušky, kontroly či přejímky vyžádané Kupujícím musí být předem sjednány ve Smlouvě, přičemž veškeré náklady ponese Kupující.
c) Pokud se smluvní strany písemně dohodnou, že se Kupující zúčastní zkoušky, kontroly či přejímky, obdrží Kupující písemné oznámení nejméně sedm dní před datem konání.
d) Pokud se smluvní strany písemně dohodnou, že Kupující provede kontrolu výroby Výrobků, Kupující zašle Prodávajícímu oznámení nejméně sedm dní před zamýšleným začátkem kontroly. V oznámení Kupující uvede délku
trvání kontroly, počet účastníků a všechny další potřebné informace. Prodávající si vyhrazuje právo omezit z kapacitních a bezpečnostních důvodů počet účastníků.
e) Pokud se zástupce Kupujícího nezúčastní dohodnuté zkoušky nebo kontroly, bude se mít za to, že se zástupce Kupujícího zkoušky či kontroly zúčastnil a nevznesl žádné námitky. Náklady na návštěvu svého zástupce nese
výhradně Kupující.
f) Jestliže Kupující provedl kontrolu výroby Výrobků dle čl. VI písm. d) výše, Prodávající neodpovídá za reklamace jakýchkoli vad Výrobků, které byly zřejmé během kontroly a ke kterým Kupující během kontroly nevznesl
námitky.

ČLÁNEK VII. VLASTNICKÉ PRÁVO

a) Vlastnické právo k Výrobkům uvedeným ve Smlouvě přechází na Kupujícího poté, co Prodávající obdrží celou Smluvní cenu, případně sníženou o zádržné.
b) Jestliže si Prodávající vyhradí vlastnické právo k Výrobkům, Kupující není oprávněn tyto výrobky dále prodávat, ani nesmí připustit vznik jakýchkoli práv třetích osob k těmto Výrobkům. Kupující dále není oprávněn odstraňovat ani ničit jakékoli identifikační štítky, které Prodávající případně připevnil ke kterékoli části Výrobků.
c) Pokud Kupující poruší kteroukoli z povinností stanovených ve článku VII písm. b), má Prodávající právo na smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny dotčených Výrobků. Úhradou této smluvní pokuty nejsou dotčeny povinnosti Kupujícího.
d) Jestliže si Prodávající vyhradí vlastnické právo a Výrobky jsou spojeny s jinými věcmi nedodanými Prodávajícím, Prodávající se stává spoluvlastníkem nově vytvořené věci.
e) Jestliže si Prodávající vyhradí vlastnické právo k Výrobkům, Kupující sjedná na Výrobky pojištění na jejich plnou cenu, které bude platné od jejich vyzvednutí či dodání až do doby zániku vlastnického práva Prodávajícího. Kupující Prodávajícímu na žádost poskytne doklad o tomto pojištění. Pokud Kupující nepojistí Výrobky v souladu s tímto článkem VII písm. e), Prodávající má nárok na smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny Výrobků dotčených tímto porušením. Úhradou této smluvní pokuty není dotčena povinnost Kupujícího.
f) Pokud Kupující Prodávajícímu neuhradí Smluvní cenu za jakékoli Výrobky dodané Kupujícímu nebo vyzvednuté Kupujícím v souladu se Smlouvou, Kupující souhlasí s tím, že Prodávající má právo vstoupit do prostor Kupujícího za účelem převzetí daných Výrobků.

ČLÁNEK VIII. UKONČENÍ A POZASTAVENÍ PLATNOSTI SMLOUVY

a) Je-li Kupující v prodlení s plněním Smlouvy, zejména s jakoukoli platbou či vydáním akreditivu nebo s plněním svých dalších povinností, je Prodávající oprávněn přerušit plnění Smlouvy, aniž by byl v prodlení s plněním svých povinností. Přerušení bude trvat, dokud Kupující nesplní všechny své povinnosti.
b) Prodávající je oprávněn se dle vlastního uvážení rozhodnout pokračovat v plnění Smlouvy ještě před odstraněním důvodu přerušení.
c) Pokud je to možné, Prodávající by měl Kupujícímu písemně oznámit počátek přerušení alespoň pět dní předem.
d) V případě přerušení se všechny lhůty stanovené pro Prodávajícího prodlužují o dobu odpovídající délce trvání přerušení. V takovém případě Kupující uhradí veškeré náklady a poplatky týkající se prodloužení lhůt, zejména poplatky související s prodloužením platnosti akreditivu, jakož i náklady na uskladnění.
e) V případě, že délka přerušení přesáhne dva týdny, smluvní strany před obnovením plnění uzavřou dodatek ke Smlouvě upravující dodací lhůty, Smluvní cenu a další smluvní podmínky, pokud Prodávající neučiní písemné prohlášení, že na dodatku netrvá.
f) Kupující může od Smlouvy odstoupit pouze v případech výslovně uvedených ve Smlouvě.
g) Prodávající může od Smlouvy odstoupit mimo jiné v případech výslovně uvedených ve Smlouvě a dále v případě:
1) podstatného porušení povinností Kupujícího. Za podstatné porušení povinností Kupujícího se považují zejména prodlení s jakoukoli platbou splatnou podle Smlouvy přesahující šedesát dní,
2) prohlášení úpadku Kupujícího nebo zahájení insolvenčního nebo exekučního řízení,
3) prodlení Kupujícího po více než šedesát dní s plněním jeho povinností.
h) Ukončení Smlouvy, ať už celkové, nebo částečné, včetně odstoupení od Smlouvy Kupujícím, je přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího, který může být Kupujícímu udělen po úhradě všech nákladů, poplatků, výdajů a ztrát zisků Prodávajícího ve vztahu ke všem provedeným, probíhajícím a dokončeným pracím, či
vzniklých v důsledku takového ukončení.
i) Pokud není Prodávajícím stanoveno jinak, jsou orientační poplatky za ukončení Smlouvy následující:
1) 5 % z ceny ukončené Smlouvy, pokud Prodávající nezahájil výrobu či expedici Výrobků,
2) 20 % z ceny ukončené Smlouvy, pokud Prodávající nezahájil výrobu Výrobků, ale objednal součásti pro jejich výrobu,
3) 50 % z ceny ukončené Smlouvy, pokud již probíhá výroba Výrobků,
4) 80 % z ceny ukončené Smlouvy, pokud je výroba Výrobků z 80% dokončena,
5) 100 % z ceny ukončené Smlouvy, pokud byla výroba dokončena a Výrobky jsou v procesu balení, nebo připravené k expedici.
j) Prodávající zašle Kupujícímu fakturu vystavenou na příslušnou částku poplatku za
ukončení Smlouvy ve lhůtě třiceti dní od ukončení Smlouvy.

ČLÁNEK IX. ZÁRUKA

a) Prodávající zaručuje, že při vhodném uskladnění, instalací, používání, péči a údržbě budou dodané Výrobky prosty konstrukčních vad, vad materiálů a provedení po dobu dvanácti měsíců od instalace, nebo dvaceti čtyř měsíců od odeslání z továrny Prodávajícího, podle toho, která událost nastane dříve (dále jen „Záruční doba“).
b) Prodávající neposkytuje záruku na odolnost Výrobků proti chemické korozi.
c) Prodávající neposkytuje žádnou záruku vhodnosti Výrobků pro konkrétní účel.
d) Na Výrobky dodané dle Smlouvy, které však nebyly vyrobeny Prodávajícím, se vztahuje záruka stanovená jejich dodavatelem (je-li taková záruka poskytována).
e) Záruka Prodávajícího se uplatní, pouze pokud:
1) Kupující závadu písemně oznámí Prodávajícímu během Záruční doby nejpozději do čtrnácti dnů od okamžiku, kdy Kupující vadu zjistil, nebo zjistit měl. Vada musí být oznámena písemně a musí doložena podklady, které dokládají
oprávněnost reklamace,
2) není-li písemně sjednáno jinak, Kupující bezplatně vrátí vadné díly do továrny Prodávajícího. Vrácené Výrobky budou přijaty, pouze jsou-li viditelně označeny číslem pro vrácení získaným od Prodávajícího,
3) po doručení údajně vadných Výrobků Prodávající přiměřeným způsobem ověří tvrzení Kupujícího, že Výrobky jsou vadné.
f) Prodávající neodpovídá za vady Výrobku, pokud:
1) Kupující pokračuje v používání Výrobků i po oznámení o reklamaci dle článku IX písm. e) bod 1),
2) vada vznikla z důvodu:
– poškození při přepravě, nebo
– poškození způsobeného událostí vyšší moci,
– běžného opotřebení, nebo
– nedodržením ústních či písemných pokynů Prodávajícího ohledně uskladnění, instalace, uvedení do provozu, použití či údržby Výrobků, nebo
3) byly Výrobky používány nedbale, bylo s nimi nedovoleně manipulováno, nebo s nimi bylo nesprávně zacházeno jiným způsobem,
4) Kupující upravil nebo opravil Výrobky bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
g) Veškeré Výrobky vrácené Prodávajícímu musí být očištěny od všech materiálů souvisejících s provozem (dále jen „Dekontaminace“). Výrobky vrácené bez provedení Dekontaminace budou umístěny do karantény a dekontaminovány na náklady Kupujícího. Kupující vždy nahradí Prodávajícímu veškerou újmu včetně újmy za zranění a smrt související s kontaminací Výrobků.
h) U uznaných reklamací si Prodávající dle svého výhradního uvážení vybere jednu z následujících možností:
1) výměnu vadných Výrobků a bezplatné zaslání nových Výrobků Kupujícímu, nebo
2) opravu vadných dílů v továrně Prodávajícího a jejich bezplatné zaslání Kupujícímu.
i) Na vyměněné a opravené Výrobky neposkytuje Prodávající žádnou záruku nad rámec záruční lhůty původně dodaného Výrobku.
j) Vyjma možností uvedených ve článku IX písm. h) se žádná další náhrada neuplatní.

ČLÁNEK X. SCHVÁLENÉ VRÁCENÍ VÝROBKŮ

a) Kromě záruky uvedené ve článku IX poskytuje Prodávající Kupujícímu také možnost schváleného vrácení Výrobků, a to za následujících podmínek:
1) Kupující požádá o vrácení ve lhůtě patnácti dní od dodání příslušného Výrobku/Výrobků Kupujícímu, a
2) Výrobek/Výrobky jsou v nepoškozeném stavu vhodném pro opětovné použití a zůstávají standardními Výrobky (tedy nejedná se o zastaralé či na míru vyrobené Výrobky), a
3) Kupující uhradí veškeré náklady na přepravu vrácených Výrobků do továrny Prodávajícího v Olomouci, a
4) zcela či částečně poškozené Výrobky není možné vrátit.
5) U standardních Výrobků bez jakýchkoli úprav vyžádaných Kupujícím, které budou vráceny v bezvadném prodejném stavu, vrátí Prodávající Kupujícímu 70 % ceny Výrobků.
6) U standardních Výrobků bez jakýchkoli úprav vyžádaných Kupujícím, avšak se zvláštní montáží, například s prvky automatizace, vrácených v bezvadném prodejném stavu, vrátí Prodávající Kupujícímu 50 % ceny Výrobků.
7) Jiné Výrobky, zejména Výrobky vyrobené dle specifických požadavků Kupujícího není možné vrátit.
8) Dopravné, balné, celní a podobné poplatky se nenahrazují.
9) Od ceny Výrobku, která má být vrácena dle článku X písm. a) bodů 5), 6) a 7) výše, se odečtou poplatky za přepravu, opětovné naskladnění a úpravu Výrobků ve výši určené Prodávajícím.
b) Vrácené Výrobky budou přijaty pouze tehdy, jsou-li viditelně označeny číslem pro vrácení získaným od Prodávajícího. Kupující je povinen Prodávajícího písemně informovat o datu odeslání vrácených Výrobků.
c) Stav vrácených Výrobků posuzuje výhradně Prodávající.
d) Uhrazená Kupní cena bude Kupujícímu vrácena na základě dobropisu vystaveného Prodávajícím.

ČLÁNEK XI. ODPOVĚDNOST

a) Prodávající odpovídá pouze za skutečnou škodu. Vyloučena je odpovědnost Prodávajícího za jakoukoli následnou nebo nepřímou újmu nebo ušlý zisk, které vznikly Kupujícímu v souvislosti s dodáním Výrobků dle Smlouvy.
b) Maximální celková výše náhrady újmy Prodávajícího ve vztahu k dodávce Výrobků nepřesáhne 10 % fakturované ceny dotčených Výrobků včetně případných smluvních pokut či náhrad újmy, bez ohledu na to, zda je tato odpovědnost smluvní, deliktní, či jiné povahy.
c) Toto omezení se uplatňuje v nejvyšším možném rozsahu dovoleném platnými právními předpisy.
d) Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli škody, zranění, chyby či opomenutí způsobené zaměstnanci Kupujícího či jeho subdodavatele bez ohledu na to, zda na ně Prodávající dohlížel.
e) Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění, úmrtí či škody zapříčiněné prodejem či použitím Výrobků Prodávajícího k jakémukoli jinému účelu, než je uvedeno ve Smlouvě.
f) Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli náklady, poplatky či škody vzniklé v důsledku chyb či opomenutí ve výkresech, návrzích, softwaru a poskytnutých informacích. Kupující odpovídá za přesnost a spolehlivost veškerých návrhů, výkresů, informací a dalších detailů či materiálů, které Kupující dodal Prodávajícímu.
g) Prodávající prohlašuje, že uzavřel pojištění škody způsobené vadou výrobku včetně pojištění čistě finanční škody. Potvrzení o pojištění může být poskytnuto na písemnou žádost Kupujícího.
h) Prodávající dále prohlašuje, že nese odpovědnost pouze v rozsahu pojištění a že Kupující obdrží částku, ve které je plnění požadované Kupujícím kryto pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou, a to až poté, co Prodávající obdrží příslušné pojistné plnění od pojišťovny.

ČLÁNEK XII. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A DŮVĚRNOST

a) Veškerá autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství, know-how a další duševní vlastnictví či vlastnická práva podle právních předpisů jakéhokoli státu světa (dále jen „Práva duševního vlastnictví“) souvisejících s Výrobky či se jich týkajících, jsou výhradním vlastnictvím Prodávajícího.
b) Prodávající si zachovává veškerá zapsaná či nezapsaná Práva duševního vlastnictví, zejména autorská práva k veškerým dokumentům, práva k výkresům, práva k průmyslovým vzorům, vyvinutým programům, softwaru, modelům a dalším údajům poskytnutým nebo vyvinutým v průběhu trvání Smlouvy. Není-li Prodávajícím uvedeno jinak, Kupující je oprávněn používat výkresy, návrhy, software a další informace poskytnuté pro použití ve vztahu k instalaci, uvedení do provozu, provozu a údržbě Výrobků.
c) Tyto výkresy, návrhy, software a další informace se poskytují jako přísně důvěrné, za předpokladu, že budou použity pouze pro účely nabídky Prodávajícího a jakékoli následné smlouvy, provozy a údržby. Každá smluvní strana má povinnost zachovávat důvěrnost Smlouvy a všech předchozích a pozdějších jednání a předložených dokumentů, nesdělit je žádné třetí osobě a omezit přístup svých zaměstnanců k výše uvedenému pouze na údaje a dokumenty, které nezbytně potřebují.
d) Smluvní strany nejsou bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněny poskytovat nebo sdělovat jakékoli informace, dokumenty či fotografie týkající se jakýchkoli smluv uzavřených mezi smluvními stranami třetím osobám, s výjimkou subdodavatelů a dalších osob podílejících se na plnění těchto smluv, za předpokladu, že i tyto osoby jsou vázány povinností zachovávat důvěrnost ve stejném rozsahu jako smluvní strany. Smluvní strany omezí přístup svých zaměstnanců k výše uvedenému pouze na údaje a dokumenty, které nezbytně potřebují.
e) V případě porušení povinností uvedených ve článku XII písm. c) a d) těchto Podmínek je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností, a to i opakovaně.
f) Povinnosti vyplývající z tohoto článku XII zůstávají v platnosti po dobu deseti let od
ukončení jakékoli smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím.
g) Prodávající si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění a bez dalších povinností změnit či upravit provedení a konstrukce Výrobků nebo je přestat vyrábět.

ČLÁNEK XIII. VYŠŠÍ MOC

a) V případě, že dojde k prodlení při plnění povinností Prodávajícího způsobenému okolností, kterou Prodávající nemohl ovlivnit a která nebyla Prodávajícím zaviněna, zejména přírodními katastrofami, zemětřeseními, záplavami, údery blesků, leteckými a námořními katastrofami, výbuchy a požáry, epidemiemi, živelnými událostmi, činností veřejného nepřítele, válkou, terorismem, stavem národního ohrožení, invazí, povstáním, občanskými nepokoji, stávkou, výlukou, blokádou či jinými pracovními spory, zákony, pravidly, předpisy, příkazy, nařízeními a požadavky či zásahy jakékoli vlády či vládní agentury, neschopností zajistit dodávky dostatečných či vhodných materiálů či zpožděním těchto dodávek, výpadkem proudu či jinými okolnostmi existujícími ke dni uzavření Smlouvy nebo vzniklými až po jejím uzavření, kterým se Prodávající nemohl s vynaložením přiměřeného úsilí vyhnout nebo je překonat, Smlouva se prodlužuje o přiměřenou dobu.
b) Prodávající bude Kupujícího co nejdříve informovat o každém výskytu události vyšší moci včetně její předpokládané délky a dále bude Kupujícího informovat i o skončení takové události.
c) Každá ze smluvních stran se vynasnaží minimalizovat jakékoli zpoždění s plněním Smlouvy, které bylo způsobeno událostí vyšší moci. Pokud bude událost vyšší moci trvat více než devadesát dní poté, co Prodávající učiní příslušné oznámení Kupujícímu, je kterákoli smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit. Kupující je povinen uhradit veškeré přímé náklady na vykonanou a probíhající práci, jakož i vynaložené náklady, které Prodávajícímu vzniknou do data ukončení Smlouvy.

ČLÁNEK XIV. DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

a) Kupující bude dodržovat veškeré platné zákony, předpisy a vyhlášky a bude udržovat v platnosti veškeré licence, oprávnění, zmocnění, souhlasy a povolení, které potřebuje k plnění svých povinností dle Smlouvy.
b) Kupující je oprávněn vyvážet Výrobky do třetí země pouze s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího. V případě, že Kupující tuto povinnost poruší, má Prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny vyvezených Výrobků. Úhradou této smluvní pokuty není dotčena povinnost Kupujícího nevyvážet Výrobky do třetích zemí.
c) Osobní údaje, které budou v rámci plnění smlouvy předány Prodávajícímu nebo byly předány Prodávajícímu Kupujícím v minulosti, budou zpracovávány v souladu s aplikovatelnou právní úpravou a to zejména dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a dále se Zásadami osobních údajů Prodávajícího.
d) Kupující přímo ani nepřímo neuhradí, nenabídne ani nepřislíbí žádnou hodnotu za účelem ovlivnění úředního rozhodnutí či získání vlivu na takové rozhodnutí prostřednictvím osoby či organizace spojené s orgánem státní správy, organizací či podnikatelským subjektem částečně či plně vlastněným orgánem státní správy.

ČLÁNEK XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Kupující není oprávněn postoupit žádné pohledávky vyplývající ze Smlouvy či vzniklé v souvislosti s ní bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
b) Kupující se zavazuje nezatěžovat žádné ze svých pohledávek vyplývajících ze Smlouvy či vzniklých v souvislosti s ní zástavním právem ve prospěch třetí osoby.
c) Pokud Kupující poruší povinnosti uvedené ve článku XV písm. a) nebo b), má Prodávající nárok požadovat smluvní pokutu ve výši 20 % z hodnoty postoupené nebo zastavené pohledávky.
d) Pro veškeré spory vznikající ze Smlouvy, těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi je místně příslušný soud dle sídla Prodávajícího. Tato příslušnost je sjednána jako výlučná.
e) Jestliže bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek shledáno jakýmkoli příslušným orgánem zcela nebo zčásti neplatným, zůstávají tyto Podmínky, pokud se jedná o jejich zbývající ustanovení a zbývající část dotčeného ustanovení, nadále v platnosti. V takovém případě se smluvní strany v rozsahu povoleném právními předpisy dohodnou na nahrazení dotčeného ustanovení platným ustanovením plnícím stejný nebo podobný účel.
f) Tyto Podmínky nebo Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně, přičemž se vyžaduje podpis oprávněných zástupců obou smluvních stran.

 

 

Poslední aktualizace 20.1.2021